Naturhänsyn

#Naturhänsyn

Naturhänsyn ska alltid tas vid avverkning. Här har vi samlat alla artiklar inom naturhänsyn.

För att värna mångfalden i skogen jobbar vi med olika nivåer av naturvård, dels genom att sätta av (skydda) skogen för naturvårdsändamål och dels generell naturhänsyn i produktionsskogen.

Vi skiljer på generell naturhänsyn och naturvårdande skötsel här i kunskapsbanken, där naturvårdande skötsel är aktiva åtgärder för att främja naturvärden i de avsatta områdena, medan generell hänsyn framförallt handlar om att spara och undanta ytor och strukturer vid avverkning och annan skogsskötsel för att höja naturvärden i den brukade skogen.

Vid generell hänsyn beaktas de värden som finns i avverknings­beståndet, och kan komma att finnas inför framtiden. I praktiken innebär det att mindre avvikande skogsområden, träd nära vattendrag, högstubbar, evighetsträd och död ved lämnas vid slutavverkning för att gynna exempelvis fåglar, insekter, mossor och lavar.

Hur naturhänsynen utformas har stor betydelse för vilken effekt den får. Forskning visar att man med enkla medel kan öka nyttan med den hänsyn som lämnas. Genom att till exempel lämna runda hänsynsytor hellre än avlånga och genom att tänka på variationen – både inom och mellan hänsynsytorna – gör hänsynen större nytta.

Artiklar & reportage

 1. ”Digital naturvårds­uppföljning sparar både tid och pengar”

  Idag följs skogsbrukets naturvårdshänsyn upp med manuella mätningar, ofta lång tid efter att avverkningen skett. Men med hjälp av ny teknik som bygger på digital information går det att göra snabbare uppföljning av de flesta hänsynsåtgärder. Detta har

 2. Ny film om vikten av död ved

  Med enkla och kostnadseffektiva insatser går det att göra stor skillnad för mångfalden i skogen. Det visar den nya interaktiva filmen ”Död ved – levande skogar” som Skogssällskapet har varit med och finansierat.

 3. Flugornas hemliga liv

  Att skalbaggar är beroende av död ved i skogen är välkänt. Men hur är det egentligen med flugorna och myggorna? Forskaren och entomologen Mats Jonsell menar att de så kallade ”tvåvingarna” har hamnat i skuggan av skalbaggarna när vi pratar om

 4. Interaktiv film ger kunskap om aspen

  Lär dig mer om aspen i interaktiv film.

 5. Så sköter du kantzonerna för bäst effekt

  Genom att spara träd i närheten av vattendrag bidrar du till mångfalden i skogen, både på land och i vatten. Men valet av skötselmetod har stor betydelse och kan dessutom påverka ekonomin i skogen. Det berättar Johan Sonesson, forskare på Skogforsk.

 6. Nattflygare i nytt ljus

  Det behövs mer kunskap om hur fladdermössen påverkas av skogsbruk. Vi har pratat med forskaren Johnny de Jong om samspelet mellan skogsskötsel och naturens enda flygande däggdjur.

 7. Naturhänsyn gör skillnad: ”Privata skogsägare har stor makt att påverka”

  Som skogsägare har du stor makt att bestämma över den framtida skogens utformning. Det förklarar Lena Gustafsson, professor vid SLU. Här ger hon tips som gör det lustfyllt att gå ut i sin skog och göra skillnad, på kort och lång sikt.

 8. Utbildningsdag i hänsyn vid markberedning

  Markberedning är en åtgärd som bidrar till högre plantöverlevnad och bättre tillväxt. Samtidigt påverkas marken i hög grad, något som gör att kunskap hos dem som planerar och utför åtgärden är central. Som ett led i Skogssällskapets kvalitets- och

 9. Naturvård och skogsproduktion kan samsas till lägre kostnad

  Med en ny metod skulle markägare kunna göra betydligt större avsättningar till naturvården utan stora kostnader. Det framgår av en studie som Skogssällskapet finansierat. Metoden skulle också kunna underlätta dialogen mellan skogsägare och myndigheter när

 10. Större naturvårdsnytta när hyggets ekologiska minne tas tillvara

  Hyggen på skogsmark som tidigare varit ängsmark har fler växt- och fjärilsarter än hyggen med skogsbak­grund. Genom att ta hänsyn till hyggets ekologiska minne från tiden som ängs- eller betesmark, skulle skogsbruket kunna nå längre i sitt

Våra tjänster inom Naturhänsyn

Aktuella projekt inom Naturhänsyn