Helgums-Mo i Sollefteå

Från Skogssällskapets fastighet Helgums-Mo. Foto: Mikael Edman

Foto: Mikael Edman

Genom förvärvet av Helgums-Mo 2020 etablerade sig Skogssällskapet med eget ägande i Sollefteå kommun.

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Helgums-Mo består av fem skiften med en total landareal på 300 hektar. Höjden över havet varierar från 150-200 möh. Det är i huvudsak en ren skogsfastighet. Markförhållandena är varierande där lågört och blåbär är de vanligaste markvegetationstyperna. Skogen har en blandad trädslagsblandning där granen dominerar och åldersfördelningen är koncentrerad till åldersklasserna 20-50 år där tillväxten är god.

Det är ett stort behov av underröjning och gallring på fastigheten som kommer att ske de närmaste 5-10 åren.

Två av de fem skiftena ligger vid Mobodarna vid Långsjön och Ånäset vid Faxälven.

Naturvärden

18 hektar av marken är klassad som områden med höga naturvärden som ska lämnas för fri utveckling. Därutöver finns ett biotopskyddsområde på ca 8 hektar som också är klassad som nyckelbiotop och är belägen norr om Gräsbergmyran. Detta område är av urskogsliknande karaktär med förekomst av vedsvampar, död ved och liggande gamla lågor samt träd med bohål för fåglar.

För besökaren

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Det är en fastighet som passar Skogssällskapet bra genom att vi kan utveckla denna på ett positivt sätt genom god skogsskötsel. På lång sikt kommer det att bli fina gran och tallbestånd. Inom fastigheten finns även behov av upprustning av vägsystem genom vägunderhåll och viss utbyggnad.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patrik Johansson

Patrik Johansson

Fakta om Helgums-Mo i Sollefteå

  • Areal: 300 hektar, varav 272 hektar skogsmark
  • Kommun: Sollefteå
  • I Skogssällskapets ägo sedan: År 2020
  • Förvaltas av: Patrik Johansson, +46 60 619701, patrik.johansson@skogssallskapet.se