Vilhelminaskogarna

Vilhelminaskogarna

Vilhelminaskogarna. Foto: Nils Lundgren

Vilhelminaskogarna har en intressant historik. De utgjorde tidigare den s.k.Norrländska Skogsfonden som bildades kring år 1950. Syftet var att i samarbete med Skogssällskapet ekonomiskt understödja och befrämja kommunskogsverksamheten i Norrland.

Kalv

Kalv. Foto: Niclas Moberg

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Vilhelminaskogarna är uppdelade på flera skiften inom Vilhelmina kommun. Topografin är varierad och på sluttningarna ner mot Vojmsjön växer granen på relativt bördiga marker. En stor del av den äldre produktionsskogen har historiskt blivit dimensionsavverkade. Skogar på bördigare marker har slutit sig igen medan resultatet på magrare marker har blivit flerskiktade bestånd med låg virkesvolym.

Skötseln av skogarna på Vilhelminaskogarna är relativt okomplicerad.

Naturvärden

De högsta naturvärdena på Vilhelminaskogarna är knutna till ett större sammanhängande område på skiftet Nyluspen norr om Vojmsjön. Området består av äldre orörd granskog i mycket svårtillgänglig och blockrik terräng. Nyluspen gränsar också till Gråtanån som av länsstyrelsen är klassad som särskilt värdefull.

För besökaren

​På skiftet Nyluspen finns en skoterstuga som ligger utmed en skoterled. Skoterstugan är en populär rastplats.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Förutom den konventionella skogsskötseln kommer vi under de närmaste åren att fokusera mer på naturvården. Vi vill bland annat försöka genomföra en eller flera naturvårdsbränningar på fastigheten.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

August Nilsson

August Nilsson

Fakta om Norrländska skogsfonden

  • Areal: 1600 hektar, varav 1150 hektar skogsmark.
  • Kommun: Vilhelmina
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​Kring år 2000
  • Förvaltas av: August Nilsson, +46 63 127704, august.nilsson@skogssallskapet.se