Västby och Ulvvik i Härnösand

Vattenfall

Vattenfall. Foto: Mikael Edman

Genom förvärven av Västby och Ulvvik 2013 etablerade sig Skogssällskapet med eget ägande i Härnösands kommun.

Västby Fjällskog

Fjällskogen. Foto: Mikael Edman

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Västby består av två skiften, "Hemskogen" resp. "Fjällskogen".  Skogen är grandominerad och andelen äldre skog är hög. Under de närmaste 5-10 åren kommer en hel del av den äldre skogen att avverkas. Därmed kommer också ett omfattande föryngringsarbete att utföras.

Skogen på Ulvvik är av annan karaktär där tall, gran och björk finns i nästan lika stora delar. Även åldersmässigt skiljer sig skogen på Ulvvik mycket från Västby. Nästan all skog på Ulvvik är 30-50 år, en ålder där skogen växer bra. Det betyder att gallringar kommer att vara de viktigaste skötselåtgärderna under lång tid framöver.

Naturvärden

Både på Ulvvik och Västby är de högsta naturvärdena knutna till de bäckmiljöer som finns. På Västby finns flera nyckelbiotoper utmed bäckarna och på Ulvvik har en av bäckarna, Godmansbäcken,  blivit klassad som särskilt värdefull av länsstyrelsen.

Kunskapsutveckling

​På Västbys fjällskogsskifte har Skogforsk etablerat en yta med gråal, inom ramen för ett trädslagsförsök.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

​Då föryngringsarbetet kommer att vara intensivt på Västbyfastigheten under en period har vi goda möjligheter att öka andelen förädlade plantor i föryngringarna och att skapa en större variation i trädslag.

Eon projekterar en vindkraftspark på Björnlandshöjden där Västby fjällskog ingår.

På Ulvvik kommer fokus under lång tid att ligga på gallringsarbetet för att skapa värdefulla skogsbestånd.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patrik Johansson

Patrik Johansson

Fakta om Västby och Ulvvik

  • Areal: 1030 hektar, varav 950 hektar skogsmark
  • Kommun: Härnösand
  • I Skogssällskapets ägo sedan: År 2013
  • Förvaltas av: Patrik Johansson, +46 60 619701, patrik.johansson@skogssallskapet.se