Åry bruk i Växjö

Vid Näset

En dag i april. Foto: J Johansson

Åry-Bruk representerar Skogssällskapets vagga. Här, ett par mil öster om Växjö, bodde och verkade Skogssällskapets grundare Edvin Ohlsson.

Virke på Åry-bruk

Virke Foto: J Johansson

Kortfakta om fastigheten

Skogen

I likhet med många andra skogsfastigheter i området drabbades Åry-Bruk mycket hårt av stormen Gudrun 2005. På vår fastighet blåste det nästan ned tio årsavverkningar.  Det gör att fastigheten i dag tydligt präglas av stora arealer ungskog. Många av de äldre bestånd som fortfarande finns är restbestånd efter stormen Gudrun där tallen står kvar medan granen blåste ner. Markerna består generellt av s.k. ”blandmarker” som passar bra för både tall och gran och idealet är blandbestånd mellan dessa trädslag. På Åry-Bruk finns stora mängder kulturlämningar i form av kolbottnar, fornåkrar och röjningsrösen som alla kräver särskild hänsyn vid skötselåtgärder.

Många av de ytor som föryngrades direkt efter stormen planterades med gran. Det finns en stark önskan om att säkra en väsentlig andel tall i framtida skogsbestånd, vilket är en utmaning på grund av ett relativt högt betestryck av älg och rådjur. De unga tallbestånd som kommer upp nu verkar dock klara sig ganska bra, vilket kan bero på att det än så länge finns enorma mängder alternativt foder för det vilda på de s.k. Gudrunhyggena. Det kan dock förändras i framtiden.

Skötseln är idag mycket inriktad på ungskogsröjning men även på att i lagom takt avveckla och föryngra sönderblåsta tallbestånd.

Naturvärden

Åry-Bruk har en lång historik av intensivt brukande och naturvärdena är framförallt knutna till äldre sumpskogar. I anslutning till öppna kulturmarker finns också några områden med äldre ädellövskog.

Kunskapsutveckling

Åry-Bruk står som värd för ett pågående forskningsförsök. Det är SLU som lagt ut ett omfattande trädslagsförsök där syftet är att jämföra produktionen av olika trädslag på olika marker, och en av dessa ytor ligger på Åry-Bruk.

Vid Hemset gård har en två hektar stor åker planterats med poppel. Här har Skogforsk undersökt hur etableringen av poppelplantorna påverkas av olika markbehandlingsmetoder och av olika planttyper.

För besökaren

Bruksmiljön på Åry-bruk som har stark koppling till Skogssällskapets historia är väl värd ett besök. I närheten av herrgården finns också en fin badplats där du kan ta ett dopp i Årydsjön.

Du kan också cykla Årydsjön runt.  Turen som är ca 20 km lång går genom vackra landskap med många sevärdheter.Ladda ned karta och sevärdheter. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Det finns många kolbottnar, betesmarker, fornåkrar och röjningsrösen för den agrarhistoriskt intresserade.

Förutom aborre och gädda har du möjlighet att fånga en gös i Årydsjön. Fiskekort kan köpas i affären i Åryd.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Mycket fokus kommer under den närmsta perioden att ligga på röjningsarbetet i Gudrunsföryngringarna. För att öka variationen i de framtida skogarna kommer vi i möjligaste mån ta vara på andra trädslag än gran, framförallt är tall och björk. Vi vill också försöka få upp så mycket tall som möjligt vid avvecklingen av restbestånd. I gränszonerna mot vatten kommer vi i alla skogliga åtgärder att arbeta aktivt för att öka lövskogsandelen där så är möjligt.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

(I kartan syns även grannfastigheten Attsjö)

Kajsa Johansson

Kajsa Johansson

Fakta om Åry bruk

  • Areal: 2600 hektar, varav 2 400 hektar skogsmark.
  • Kommun: Växjö
  • I Skogssällskapets ägo sedan: På 1950-talet.
  • Förvaltas av: Kajsa Johansson, +46 470 25 888, kajsa.johansson@skogssallskapet.se