Vråskogen i Ljungby

Tjäder.

Tjäder. Foto: Niclas Moberg

Vråskogen är en av Skogssällskapets äldsta fastigheter. Den ligger i hjärtat av det område som för 100 år sedan bestod av enorma arealer ljunghed. Idén om att beskoga dessa marker var också grunden för bildandet av Skogssällskapet 1912.

Nyfiken

Nyfiken Foto: Niclas Moberg

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Vråskogen har karaktären av ett mosaiklandskap med omväxlande myr och fastmark. Markerna består av grova moräner, men på grund av den höga nederbörden finns ändå relativt bra förutsättningar för skogsproduktion.

Fastigheten drabbades hårt av stormen Gudrun 2005 då 100-tals hektar medelålders och äldre skog blåste ned. På grund av detta är åldersfördelningen på skogen skev med stor andel ungskog. Tall och gran utgör nästan lika stor andel av virkesförrådet, men den yngre skog som kommer upp efter stormen består nästan uteslutande av gran.

Vid föryngringar av de platta områdena mellan myrarna är försommarfrost ofta den viktigaste skadeorsaken på plantorna. Det är önskvärt att få in mer tall i föryngringarna, men det är svårt på grund av ett högt viltbetestryck.

Några mil från Vråskogen ligger också en mindre fastighet, Göstorp. Även denna fastighet drabbades hårt av stormen Gudrun och består idag till stor del av planterade ungskogar.

Naturvärden

Delar av Vråskogen omfattas av ett Natura2000-område, Lunnarna. Området ligger mitt emellan två naturreservat som kommit till för att skydda just det speciella myrmosaiklandskapet. Kantzonerna till myrarna hyser många olika arter som kräver speciell hänsyn vilket påverkar skötseln.

I nordöstra delen av fastigheten har man hittat cypresslummer som är en utrotningshotad växt, knuten till ljungheden. Här har Skogssällskapet, tillsammans med Länsstyrelsen i Halland startat ett projekt som syftar till att, med hjälp av kontrollerade bränder, återskapa ett större sammanhängande område med ljunghed.

Kunskapsutveckling

Vråskogen ligger bara några mil ifrån SLU:s äldsta försökspark, Tönnersjöhedens försökspark i Simlångsdalen. Det har gjort att Vråskogen gärna används för försök då lämpliga marker inte finns på försöksparken. För närvarande finns två pågående forskningsytor på marken. I ett försök vill man följa utvecklingen av en plantering med hybridlärk och det andra är ett äldre etableringsförsök med s.k. djupplöjning som lades ut för ca 30 år sedan.

För besökaren

Vråskogen är väl värt ett besök för att uppleva den speciella naturen. Det unika myrmosaiklandsskapet upplevs kanske allra bäst i Porsbjärs naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  och Årshultsmyrens naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är den största orörda myren i Kronobergs län.

På Hunnsbergets  topp har du en fantastisk utsikt över det mosaikartade landsskapet och  hit går också en vandringsled.

På Göstorp hittar du Göstorps skog naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där lövdominerade naturskogar med myrstråk, kärr och sjöar samsas. Där finns också Vännet naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som domineras av bokskog och lövblandad barrskog.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Ett stor fokus kommer att ligga på att sköta ungskogarna som planterats efter stormen Gudrun. Vi vill också fortsätta utveckla naturvärden, speciellt på den norra delen av fastigheten inom Natura2000-området. En bränning av området i nordöstra delen av fastigheten kommer troligtvis att bli aktuell.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Carl Henrik Ahlbäck

Carl Henrik Ahlbäck

Fakta om Vråskogen

  • Areal: 2000 hektar, varav 1400 hektar skogsmark.
  • Kommun: Ljungby
  • I Skogssällskapets ägo sedan: År ​1914
  • Förvaltas av: Carl Henrik Ahlbäck, +46 470 25 811, carl.henrik.ahlback@skogssallskapet.se