Attsjö i Växjö

Skogen på Attsjö.

Skogen på Attsjö. Foto: Magnus Berntsson

Attsjö, öster om Växjö, köptes in av Skogssällskapet år 2014.

På väg in - Attsjö

Vägen in. Foto: M Berntsson

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Skogen på Attsjö har avverkats relativt hårt under senare tid och en stor andel av arealen är ungskog. Markerna liknar dem på Åry-Bruk men är på Attsjö något magrare. Gran dominerar även om det finns inslag av tall.

Naturvärden

Hela den västra kanten av fastigheten gränsar mot Kårestadsån och kantzonen mot ån är artrik, inte minst hyser den skogsfågel. Där finns en större nyckelbiotop som delvis går in på Attsjö och här växer naturskogsartad blandskog på fuktig mark.

För besökaren

Öster om fastigheten och strax öster om byn Attsjö har ett stort våtmarksområde återställts. Det är en gammal torrlagd sjö som har återfyllts och blivit till en värdefull våtmark med hög mångfald av djur och växter.

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Fokus kommer under de kommande åren ligga på skogsvård, både röjning och plantering. Vi har en ambition att öka andelen tall på fastigheten även om det är en utmaning på grund av älgbetestrycket.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kajsa Johansson

Kajsa Johansson

Fakta om fastigheten Attsjö

  • Areal: 350 hektar, varav 330 hektar skogsmark.
  • Kommun: Växjö
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​ År 2014
  • Förvaltas av: Kajsa Johansson, +46 470 25 888, kajsa.johansson@skogssallskapet.se