Sjöbo-Ora i Sjöbo

Vitsippeskog på Sjöbo-Ora.

Vitsippeskog på Sjöbo-Ora. Foto: Mattias Berglund

Sjöbo-Ora är Skogssällskapets sydligaste innehav och ligger precis söder om Sjöbo samhälle. Fastigheten är en viktig plats för rekreation för Sjöbos invånare, men här finns också mycket fina förutsättningar för värdefull virkesproduktion.

Kortfakta om fastigheten

Skogen

Marken på Sjöbo-Ora består till stor del av sand,  och vatten kan under torra somrar vara en bristvara. På grund av det sydliga läget är Sjöbo-Ora trots det en av Skogssällskapets bördigaste fastigheter och förutsättningarna för virkesproduktion är mycket goda. Skogligt sett kan Sjöbo-Ora betecknas som varierad, inte minst vad gäller trädslag. Nästan 40 procent av virkesförrådet består av lövskog, där majoriteten är ädellövskog. Lite tall finns på fastigheten och vi har planer på att successivt öka denna andel. Gran utgör nästan hälften av skogen på Sjöbo-Ora. Granen växer mycket bra på fastigheten men det finns också risker. Den är känslig för storm, rotröta och insektsangrepp och måste skötas med detta i åtanke. Sjöbo-Ora skadades kraftigt av den storm som år 1999 drabbade de sydligaste delarna av Sverige. Många av de hyggen som uppstod då har planterats med hybridlärk, som hittills ser väldigt fin ut.

Naturvärden

Naturvärden på Sjöbo-Ora är framförallt knutna till några områden med äldre ädellövskog.

För besökaren

På den norra delen av Sjöbo-Ora som gränsar mot Sjöbo samhälle finns ett strövområde med uppmärkta stigar och löparslingor. Området är välbesökt och används flitigt av Sjöbos invånare. Sjöbo kommun ombesörjer skötseln av stigarna. 

Skogssällskapet välkomnar besökare på innehavet inom ramen för allemansrätten och särskilda överenskommelser.

Utveckling

Skötseln av skogen kommer framförallt att präglas av ungskogsskötsel, samt föryngringsavverkning av äldre gran och gallringar i ädellövsbestånd.

Karta över fastigheten i Google Maps

Se en karta över fastigheten i helskärmsläge här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relika Kaer

Relika Kaer

Fakta om Sjöbo-Ora

  • Areal: 300 hektar, varav 290 hektar skogsmark.
  • Kommun: Sjöbo
  • I Skogssällskapets ägo sedan: ​1980-talet.
  • Förvaltas av: Relika Kaer, 0451-383095, relika.kaer@skogssallskapet.se