PEFC

Skogssällskapet är certifierat i enlighet med PEFC:s skogsbruks- och spårbarhetsstandarder. PEFC, som står för Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes, sätter upp skogliga krav, sociala krav och miljökrav som Skogssällskapet som organisation åtagit sig att följa.

Genom PEFC:s spårbarhetsstandard har Skogssällskapet åtagit sig att inte köpa virke som härstammar från:

  • avverkning som har skett i strid med civila eller traditionella rättigheter
  • av Skogsstyrelsen definierade nyckelbiotoper, om inte ingreppet har skett i syfte att bevara och utveckla befintliga naturvärden
  • genmodifierade träd
  • illegal avverkning
  • avverkning som innebär omföring av skog till annan markanvändning, annat än i den omfattning och under de förutsättningar som medges enligt gällande standard.

Alla åtaganden är också i enlighet med Skogssällskapets virkespolicy.

Har du har synpunkter eller klagomål på hur PEFC-standarden tillämpas i skogsbruket eller på hur PEFC-standarden för Sverige är utformad, läs mer under Klagomålshantering.

Vill du PEFC-certifiera din skog?

Skogssällskapet erbjuder sina kunder certifiering enligt PEFC i kombination med FSC-certifiering.

Läs mer om certifiering under Våra tjänster, eller kontakta din närmaste skogsförvaltare på 0771-22 00 44.