Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Naturvård

#Naturvård

Naturvård handlar om att med olika insatser skydda och bevara värdefulla områden och arter. Vi människor nyttjar naturen för våra ändamål – då är det också vår uppgift att säkerställa att ekosystem och biologisk mångfald bevaras.

Just dessa två begrepp: biologisk mångfald och ekosystem, är
centrala inom naturvården. Med biologisk mångfald menar man att det ska finnas en mångfald inom arter, mellan olika arter och en mångfald av ekosystem i naturen. Ett ekosystem kan ses som djur och växter som påverkar varandras livsmiljöer.

Inom skogsbruket handlar naturvården om att den biologiska mångfalden och områden med höga naturvärden ska kunna samsas med det aktiva brukandet av skogen.

Miljöbalken och Skogsvårdslagen är lagar som reglerar skogsbruket i relation till naturvård och biologisk mångfald.

Ett vanligt sätt att främja och skydda den biologiska mångfalden är genom aktivt skydd och skötsel av natur. Det kan handla om att en
del av skogsmarken blir ett naturreservat, natura 2000-område, nyckelbiotop, eller klassas som NS (naturvård skötsel) eller NO (naturvård orörd).

Ett annat sätt att arbeta med naturvård att genomföra riktade åtgärder för hotade arter. Att anpassa en skog för den vitryggiga
hackspettens behov är ett exempel. För skogsägare kan det här finnas bidrag att söka för den typen av projekt.

Inom skogsbruket är ”naturvårdande skötsel” ett vanligt begrepp. Det kan till exempel handla om naturvårdsbränning, tillskapande eller restaurering av våtmarker, frihuggning av stora lövträd, tillskapande av död ved, ”evighetsträd” som lämnas vid avverkningar, bete för att hålla hagmarker öppna, hamling och röjning för att gynna vissa typer av trädslag. Även här kan
det finnas möjlighet att söka bidrag.

Artiklar & reportage

 1. Högstubbar önskas av predatorer, pollinatörer och parasiter

  Under 90-talet gjorde högstubbarna entré i skogslandskapet. Nu visar ny forskning att inte bara skalbaggar utan också pollinatörer som bin, rovsteklar och getingar gynnas av högstubbar och döda träd.

 2. Gammal åker blev vacker fågelsjö

  Lars Olsson har en jordbruksfastighet på Gräsö, vid norra Roslagens kust strax utanför Öregrund. 2007 lyssnade han på ett föredrag av Carl Pfeiff och blev inspirerad att anlägga en damm på markerna.

 3. Miljösatsning med god ekonomi

  Nyligen sattes spaden i marken för två våtmarksprojekt på Sperlingsholms ägor, strax utanför Halmstad. Carl Kuylenstierna ser våtmarkerna som en viktig miljösatsning med goda ekonomiska villkor.

 4. Anlägg eller restaurera en våtmark: Lönsamt och bra för miljön

  I snabb takt växer nyanlagda dammar och små sjöar fram i det svenska landskapet. Kraftigt förbättrat ekonomiskt stöd till markägare har gjort att våtmarker fått en renässans. En bonus är att fastighetens värde ökar.

 5. Lönsam vård av ädellövskog

  Markägare kan få 7 000 kronor per hektar för att gallra i NS-bestånd. Skogssällskapet har röjt 75 hektar lövskog på två egna fastigheter. Vi visar hur det kan gå till – och hur den ekonomiska kalkylen ser ut.

 6. En sällsynt målmedveten man

  Att förvalta och bevara Grönsö i Gryts skärgård är en plikt och en glädje som Pelle Gräslund har ärvt. I dag är han 86 år och fortfarande aktiv och engagerad. Vi hälsar på honom på hans älskade ö. Det är maj månad och slåtterängen står i tidig vårskrud.

 7. Skogsbruk optimerat för vilt och jakt

  På Älgön i Mälaren har ett exklusivt eldorado för jakt skapats. En ö med mörk och tät granskog har förvandlats till ett vackert viltparadis bara 40 minuter från Stockholm. Efter två år är omdaningen nu klar.

 8. Skogsbruket på Selesjö i Östergötland: En riktigt klok kombo

  Ett unikt projekt på Skogssällskapets fastighet Selesjö i Östergötland visar hur man framgångsrikt kombinerar kommersiellt skogsbruk med viltvård, naturvård och jakt. Åtgärderna borde kunna inspirera många skogsägare till liknande satsningar.

 9. Äta kakan och ha den kvar: FoU finansierad av Skogssällskapet

  – Har du sett så många olika svampar! Jan Weslien böjer sig ned i steget. I halvdunklet mellan mossa och örter glänser nyfallna, gula björklöv ikapp med svampar i olika kulörer. Många av dem är hotade. Ändå ska skogen i Loskälva huggas.

 10. Traditionellt skogsbruk blir ekologisk park

  För Nordens Ark är det ett naturligt steg att skapa en ekopark av hela sitt stora markinnehav. – Dels återskapar vi livsviktiga biotoper för hotade djurarter där de kan trivas och föröka sig. Dels blir vi en modellverksamhet som testar oss fram till de

Våra tjänster inom Naturvård

Aktuella projekt inom Naturvård

Våra egna fastigheter där vi arbetar mycket med Naturvård