Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsskötsel

#Skogsskötsel

I begreppet skogsskötsel innefattas alla skogliga åtgärder som utförs i ett skogsbestånd: mark­beredning, föryngring (genom plantering eller naturlig föryngring), röjning, eventuell stamkvistning och gallring.

Syftet med en aktiv skogsskötsel är att påverka skogens utveckling så att skogsägaren når sina mål med skogen. I skogen finns alltid en konkurrens om ljus och kväve, och det påverkar i hög grad hur varje träd växer. Stormar och risker för olika skogsskador – som viltbete eller insekts- och svampangrepp – är andra viktiga faktorer att ta hänsyn till i skötseln. Eftersom målen för en skogsägare kan variera mycket gör också skogsskötseln det.

Om skogsägarens mål är att få så hög ekonomisk avkastning som möjligt så leder det till en viss typ av skogsskötsel som kan skilja sig markant från den skötsel som utförs i en skog där rekreations­värden eller biologisk mångfald är det viktigaste. Om målen handlar om högkvalitativt virke så blir skogsskötseln en annan än om största möjliga volymproduktion är det viktigaste, osv.

Det finns en mängd olika metoder inom skogsskötselområdet, där hyggesfria metoder har börjat diskuteras allt mer på senare år. I ett hyggesfritt bestånd, där det inte sker någon slutavverkning, blir skogsskötseln en konstant process för att forma skogen. I trakthyggesbruket, som är den dominerande metoden i Sverige i dag, avslutas en cykel av skogsskötsel i och med slutavverkningen, och en ny cykel startar när marken bereds för den nya trädgenerationen.

Ibland används begreppet skogsvård överlappande med skogsskötsel, här har vi valt att enbart använda begreppet skogsskötsel.

Artiklar & reportage

 1. Största skogsbranden i modern tid

  Torsdagen den 31 juli kommer ett larmsamtal till SOS Alarm: Det brinner i skogen söder om Öjesjön i Sala kommun. Runt lunchtid rapporteras att branden härjar ett område på 900 kvadratmeter – 30 x 30 meter. På kvällen står 60 hektar skog i lågor och

 2. Tomas Ericson förverkligade drömmen om en skog

  Tomas Ericson äger en egen halvö i Västergötland där hans familj och vänner jagar tillsammans. Med hjälp av Skogssällskapet har Tomas anlagt viltåkrar och viltvatten och vidtagit flera andra åtgärder för att viltet ska trivas. Nu växer det fram ett öppet,

 3. SydÄbin - nytt underlag ska skapa balans

  Det har länge saknats ett underlag som visar betesskadornas omfattning i Götaland. Men nu ska det bli bättre. Skogssällskapet är med och finansierar en inventering av älgbetesskadorna i södra Sverige, SydÄbin.

 4. Renässans för våtmarker

  I dag får markägare avsevärt bättre ekonomiskt stöd för att anlägga våtmarker. En bonus är att fastighetens värde ökar på köpet.

 5. Hyggesfritt i kantzonen för bättre lönsamhet

  Att lämna kantzoner mot vattendrag vid avverkning är en viktig hänsynsåtgärd. Med hyggesfritt skogsbruk blir lönsamheten avsevärt bättre än om kantzonerna lämnas orörda.

 6. Nu övervakas barkborrarna

  Skogsstyrelsens årliga övervakning av granbarkborrens svärmning inleddes i april, då myndigheten satte ut fällor på ett antal platser i landet.

 7. Virkeskrönikan: I stormarnas spår

  Stormarna har påverkat marknaden i Götaland och i Mellannorrland. Timmerflödet har varit större än beräknat i södra Sverige, och i spåren av Ivar i norr är det lokalt ett stort överskott på talltimmer och barrmassa. Det dämpar trycket på prishöjningar i

 8. Plantorna slår själva tillbaka snytbaggarna

  Det är dyrare att skydda plantor giftfritt mot snytbaggar än med kemikalier. Nu finns en alternativ metod som triggar plantornas eget försvar mot skadegörarna.

 9. Inversmarkberedare bryter ny mark

  I 30 år har skogsbruket väntat på inversmarkberedningen – metoden som ger dina plantor en kickstart och inte lämnar fula, djupa sår på ditt hygge. Nu finns den. Följ med till Västerbotten och tre forskare som uppfunnit en ny, smart markberedare.

 10. Framtiden är här - 5 heta tekniklösningar

  Jakten på sänkta skogsbrukskostnader går vidare. Här listar Skogsvärden fem spännande, nya teknikspår som inom några år finns i din skog.