Vi har gjort Sveriges skogar och skogsägare rikare sedan 1912. Våra erfarna rådgivare hjälper dig – oavsett om du vill maximera intäkter, jakt eller naturvärden.

Skogsskötsel

#Skogsskötsel

I begreppet skogsskötsel innefattas alla skogliga åtgärder som utförs i ett skogsbestånd: mark­beredning, föryngring (genom plantering eller naturlig föryngring), röjning, eventuell stamkvistning och gallring.

Syftet med en aktiv skogsskötsel är att påverka skogens utveckling så att skogsägaren når sina mål med skogen. I skogen finns alltid en konkurrens om ljus och kväve, och det påverkar i hög grad hur varje träd växer. Stormar och risker för olika skogsskador – som viltbete eller insekts- och svampangrepp – är andra viktiga faktorer att ta hänsyn till i skötseln. Eftersom målen för en skogsägare kan variera mycket gör också skogsskötseln det.

Om skogsägarens mål är att få så hög ekonomisk avkastning som möjligt så leder det till en viss typ av skogsskötsel som kan skilja sig markant från den skötsel som utförs i en skog där rekreations­värden eller biologisk mångfald är det viktigaste. Om målen handlar om högkvalitativt virke så blir skogsskötseln en annan än om största möjliga volymproduktion är det viktigaste, osv.

Det finns en mängd olika metoder inom skogsskötselområdet, där hyggesfria metoder har börjat diskuteras allt mer på senare år. I ett hyggesfritt bestånd, där det inte sker någon slutavverkning, blir skogsskötseln en konstant process för att forma skogen. I trakthyggesbruket, som är den dominerande metoden i Sverige i dag, avslutas en cykel av skogsskötsel i och med slutavverkningen, och en ny cykel startar när marken bereds för den nya trädgenerationen.

Ibland används begreppet skogsvård överlappande med skogsskötsel, här har vi valt att enbart använda begreppet skogsskötsel.

Artiklar & reportage

 1. Skogsvärden i Tyskland: Här är det blandskog som gäller

  I Sverige debatteras kalhyggena. Men i väntan på robusta metoder för ett kalhyggesfritt skogsbruk blir kanske monokulturerna nästa stridsfråga. I den nordtyska delstaten Niedersachsen är de bannlysta.

 2. Asken kan räddas

  Den fruktade askskottsjukan angriper och dödar askar i hela det svenska utbredningsområdet. Det finns inga kända botemedel, men det kan ändå finnas hopp för trädet.

 3. Ola Roswall är forskaren som vet hur du skapar en mera lönsam skog

  Ola Rosvall är forskaren som vet hur produktionsskogen blir ännu mera lönsam. Hans studier visar att bästa investeringen är att satsa på förädlade plantor och contorta. – Min och forskningens uppgift är att ta fram beslutsunderlag till branschen och

 4. Det krävs nya skötselmetoder

  – Det finns inga beprövade metoder för långsiktigt kontinuitetsskogsbruk i Sverige. Den stora utmaningen är att utveckla hyggesfria skötselsystem. Det säger Lars Lundqvist, docent i skogsskötsel vid SLU och landets främsta expert på blädning – den enda

 5. Avverka skogen – och ha den kvar

  Ett skogsbruk närmare naturen, utan hyggen och med möjlighet till ökade intäkter. Eller ett vågspel som leder till låga intäkter och usel tillväxt. Vad är rätt? Skogsvärden tar tempen på det hyggesfria skogsbruket.

 6. Skogsskador och gott om vilt –  Allt hänger ihop

  Klövvilt äter produktiv skog för miljontals kronor. Jägarna vill ha gott om djur i markerna. Utmaningen är att få skogs- och viltbruket att dra åt samma håll. – Det gäller att skapa samsyn och en rimlig medelväg, säger Carl Pfeiff, viltförvaltare på

 7. Äntligen koll på gallringen

  En ny teknik för att följa upp gallringsarbetet lanseras av Skogforsk. Det kan underlätta och sänka kostnaderna för uppföljningen av mycket stora arealer gallringsskog och är en efterlängtad nyhet, finansierad av Skogssällskapets forskningspengar.

 8.  Jakt i hägn - med rätt förutsättningar ett lönsamt alternativ

  Skogsägare med en helhetssyn på hägnjakt kan räkna med klirr i kassan om förutsättningarna är de rätta. EU-bidrag och olika kringaktiviteter, som middagsarrangemang, är tänkbara inkomstkällor utöver jakt- och köttintäkterna.

 9. Maxa med contortavägg

  450 kubikmeter per hektar. Efter 40 år. På en vanlig tallmark i Norrland! Välkommen till ”Väggen”.

 10. Höj fastighetens värde med contorta

  Erik Svensson är skogsförvaltare på Skogssällskapet i Jämtland. Han har goda erfarenheter av den amerikanska tallen, är imponerad av dess höga tillväxt och tvekar inte att rekommendera trädet till sina kunder.