Gå till innehåll

Föryngring

 • Sköta och uppleva

  Etablering och skötsel av hybridasp och poppel

  Intresset för de snabbväxande trädslagen hybridasp och poppel ökar starkt i Sverige. Trädslagen klassas som energigrödor på jordbruksmark och för att öka kunskapen om skötsel och tillväxt är etableringsförsök viktiga. På Skogssällskapets egna marker finns flera försök utlagda tillsammans med Skogforsk och Energimyndigheten.

 • Sköta och uppleva

  Föryngringsstarten viktig i skapandet av blandskog

  Vad är det långsiktiga målet? Vilka värden är viktigast? Lägger du för många ägg i samma korg? Vill du ha hjälp att skapa mer mångfald? Sådana frågor blir allt viktigare i samtalen med uppdragsgivarna, menar Lennart Nilsson på Skogssällskapet i Falun.

 • Sköta och uppleva

  Naturlig föryngring av tall kräver planering

  Tallen är, näst efter gran, vårt vanligaste trädslag i Sverige. I föryngringen av tall kan man välja mellan sådd, plantering eller naturlig föryngring. Men vad ska man tänka på när man väljer metod? Och hur skiljer resultatet sig? På Skogssällskapets egen fastighet några mil från Skövde har olika metoder testats för att öka andelen tall på fastigheten.

 • Sköta och uppleva

  Helhetssyn vid föryngring kan sänka totalkostnaden

  Hur kan nya arbetssätt göra föryngringen av din skog billigare och bättre? Den frågan har branschforskningsinstitutet Skogforsk tacklat i ett projekt som Skogssällskapet finansierat. – Det behövs ökad kunskap om hur de olika delmomenten av skogsvården hänger samman, menar Lars-Göran Sundblad, forskare vid Skogforsks anläggning i Svalöv.

 • Äga och planera

  Urban Nilsson, professor, SLU: Dags för en förändrad föryngring?

  Samhället vill ha mer variation i skogsbruket. Frågan drivs idag både från myndighetshåll och intresseorganisationer, och inom svenskt skogsbruk lyfts biologisk mångfald och rekreationsvärden som något efter­strävansvärt. Forskningen visar att blandskog bidrar till detta mål. Dags för en förändring?

 • Sköta och uppleva

  Ny kunskap om föryngring och skötsel vid hyggesfritt skogsbruk

  Nu avslutas ett forskningsprojekt vid SLU, som Skogssällskapet har finansierat, som ger ett nytt verktyg för beräkning av självföryngring och underlag för omställning till hyggesfritt skogsbruk.

 • Sköta och uppleva

  Björkskog kräver aktiv skötsel

  Att få björk att etablera sig och växa är inte svårt. Men vill man ha hög virkeskvalitet måste skogen skötas aktivt. Tidig röjning och två gallringar är nödvändiga.

 • Sköta och uppleva

  Planteringspunkten viktigare än avståndet vid föryngring

  Urban Nilsson, professor på SLU i Alnarp, har genomfört föryngringsförsök på contorta, gran och tall. Hans studier visar att avståndet mellan plantorna varken påverkar kvalitet eller tillväxt.

 • Äga och planera

  Utmaningar och möjligheter med hyggesfritt skogsbruk

  22 april samlades 21 deltagare från bland annat Skogssällskapet, Skogsstyrelsen, SLU och ett flertal kommuner för att lära sig mer om föryngring vid hyggesfritt skogsbruk. Exkursionen leddes av Lars Drössler som forskar på självföryngring i barrskog. Projektet, som finansieras av Skogssällskapet, slutrapporteras i juni i år.

 • Äga och planera

  Lennart Nilsson får Ekfrämjandets pris

  Skogssällskapets skogsförvaltare Lennart Nilsson får Ekfrämjandets länspris för sitt engagemang i att främja ädellövskogsbruk i Södermanland.